Noteikumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TEMPLUM”

PRIVĀTĀ VIDUSSKOLA „TEMPLUM”

Reģ.Nr. 35138200

Meža iela 4, Rīgā, LV–1048, tālr./ fakss 67619150, e-pasts: templum@inbox.lv

KĀRTĪBA

Rīgā

24.04.2014. Nr. 3-7/7-d

Nometnes „Kurzemes Lilija” drošības un iekšējās kārtības noteikumi

I Nometnes iekšējās kārtības noteikumi

 1. Ikviens piedalās visos nometnes pasākumos;
 2. Nometnes teritorijā un arī ārpus tās izturamies saudzīgi un rūpīgi pret nometnes inventāru un neko nelaužam, neplēšam;
 3. Nometnes teritorijā un ārpus tās ievērojam kārtību un tīrību, atkritumus novietojam tikai tam paredzētajās vietās, neko nemetam zemē, vienmēr sakārtojam savu darba un spēļu vietu;
 4. Nometnes laikā ir aizliegta alkoholisko dzērienu, alus, kā arī jebkāda cita apreibinošu vielu lietošana.
 5. Visu nometnes laiku mēs klausām audzinātāju un ar centību un prieku izpildām tā uzdevumus.
 6. Lai būtu draudzīgi ar visiem nometnes bērniem, mēs esam laipni, izpalīdzīgi, draudzīgi; mēs neapsaukājamies, nedarām pāri vājākiem, bet tiem palīdzam.

II Ceļu satiksmes noteikumi

 1. Pilsētā pārvietojamies tikai pa gājējiem paredzētām vietām. Ārpus pilsētas vai pilsētā, kur nav gājēju celiņa, pārvietojamies pa ceļa kreiso malu vienā rindā viens aiz otra.
 2. Uz ielas, ceļa vai tiešā to tuvumā nespēlējam spēlēt spēles un nodarbojamies ar citām aktivitātēm, jo zinām, ka tas ir ļoti bīstami.
 3. Šķērsojot brauktuvi, vienmēr pārliecināmies vai netuvojas kāds transportlīdzeklis.

III Ugunsdrošības noteikumi

 1. Ja pamanu dūmus vai degšanu es tūdaļ pametu telpas un brīdinu audzinātāju vai jebkuru pieaugušo, ko pirmo sasniedzu.
 2. Es necenšos telpās atrast savus draugus vai audzinātāju, bet cenšos ātrāk no tām izkļūt.
 3. Es atcerēšos telefona numurus 01 vai 112, lai izsauktu ugunsdzēsēju komandu.
 4. Ja būšu telpā, kuras durvis būs karstas, aizbāzīšu spraugas ar segu vai ko citu (vislabāk mitru), un tikai mazliet atvēršu logu, lai ienāktu gaiss. Ja es atvēršu logu pilnībā, radīsies papildus caurvējš, kas veicinās dūmu pieplūdumu telpā.
 5. Ja nevarēšu izkļūt no telpas, es centīšos radīt troksni, sitot kopā dažādus priekšmetus, nevis kliegšu, jo ļoti svarīgi ir taupīt elpu.
 6. Ja telpas durvis nebūs karstas, es mazliet pavēršu durvis un paskatīšos vai ārpusē nav dūmi un uguns, un tikai tad pametīšu telpu.
 7. Ja iespējams, aizsegšu degunu un muti ar kādu mitru materiālu, jo tā būs vieglāk elpot.
 8. Ja telpā ir dūmi, es centīšos atrasties tuvāk grīdai, jo tur ilgāk saglabājas svaigs gaiss.
 9. Tā kā visapkārt iespējams būs panika, es turēšos pie kāpņu margām. Tas man palīdzēs noturēties, ja kāpņu telpā būs burzma.
 10. Sveces un sērkociņus nometnes laikā es neizmantošu, vai arī izmantošu tikai tad, kad audzinātājs man to ļaus un pats būs klāt.

IV Drošība peldēšanās laikā

 1. Es peldēšos tikai tad, kad to ļaus audzinātājs, tikai tad, ja audzinātājs ir blakus un pieskata mani un manus draugus.
 2. Es peldēšu tik tālu, lai jebkurā brīdī varētu aizsniegt zemi, un ūdens būtu tikai līdz krūtīm.
 3. Peldēties es dodos tikai tad, kad dzirdu audzinātāja svilpienu vienu reizi, bet peldēšanos beidzu, kad izdzirdu divus svilpienus.
 4. Peldēties eju kopā ar savu uzticamo draugu, lai mēs viens otru visu laiku pieskatītu un paturētu acīs.
 5. Peldoties es nekad nesaucu „Palīgā!”, ja vēlos pajokoties.

V Drošība braucot ar laivām

 1. Atrodoties laivā man mugurā ir glābšanas veste, kuru novilkt drīkstu tikai atrodoties uz sauszemes.
 2. Laivā braucot es rūpīgi sekoju līdzi audzinātāju, treneru un citu pieaugušo norādījumiem par uzvedību laivā, airēšanas tehniku un paņēmieniem.
 3. Nekad apzināti nešūpoju laivu un nebiedēju pārējos nometnes dalībniekus, kā arī laivā neceļos kājas, izņemot gadījumu, ja esmu pie krasta un vēlos iekāpt vai izkāpt no laivas.
 4. Braucot laivā es vienmēr paturu acīs laivu, kas atrodas man priekšā un aizmugurē, lai vajadzības gadījumā varētu sasaukt pieaugušos, kas palīdzētu bīstamās situācijās.
 5. Es zinu, ka lēkt ūdenī no laivas malas un peldēties ir bīstami, un tam ir vajadzīga speciāla trenera, audzinātāja vai skolotāja atļauja un klātbūtne.

VI Drošības prasības

 1. Bez audzinātāja atļaujas nekad neatstāju nometnes teritoriju.
 2. Ja audzinātājs atļāvis atstāt nometnes teritoriju, nekad neeju viens. Vienmēr eju kopā ar draugu, lai nelaimes gadījumā ir kāds, kas var doties pēc palīdzības.
 3. Es rūpējos par savu un citu bērnu drošību visu nometnes laiku. Ja redzu ko neparastu vai aizdomīgu, nekavējoties brīdinu audzinātāju.
 4. Nometnes laikā un nometnes teritorijā nekāpju kokos, torņos, uz jumtiem u.t.t., jo zinu, ka tas var apdraudēt manu veselību, un sekoju līdz, lai tā nedara mani draugi.
 5. Kamēr atrodos nometnē, kontaktējos un draudzējos tikai ar bērniem no manas nometnes.
 6. Rīkojos prātīgi un ļoti piesardzīgi ar dažādiem asiem, spiciem priekšmetiem un ar smagiem un lieliem priekšmetiem.
 7. Ja jūtos slikti, vai esmu bēdīgā noskaņojumā pastāstu savam audzinātājam, viņš varēs man palīdzēt.
 8. Ja redzu kādu no nometnes bērniem, kas neievēro nometnes noteikumus, es pastāstu to audzinātājam.
 9. Nometnē es nedzeršu nevārītu ūdeni, kā arī neēdīšu nepazīstamas ogas, ko būšu atradis.

VII Higiēnas prasības

 1. Pirms katras ēdienreizes obligāti nomazgāju rokas.

Katru dienu pārliecinos, vai esmu atnācis uz nometni kārtīgi apģērbies un tīrs. Ja kaut kas nav kārtībā, lūdzu palīdzību audzinātājam.

Direktore                                                                                           A. Siņenko