Programma

Vasaras dienas nometne „Kurzemes Lilija”

Nometnes organizators: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Templum” privātā vidusskola „Templum”

 

Nometnes apraksts:

Nometne „Kurzemes Lilija” ir plānota 4 maiņās – katra maiņa ir 2 nedēļas gara un paredzēta 20 bērniem.

Mēs radam iespēju nodrošināt viņu bērniem interesantu un izglītojošu brīvā laika pavadīšanas iespēju kvalificētu pedagogu uzraudzībā.

Galvenā nometnes norises vieta ir privātā vidusskola „Templum”, kurā nometnes darbībai tiek izmantotas gan mācību telpas, gan arī skolas zāle vispārizglītojošām nodarbībām un sporta aktivitātēm. Nometnes laikā bērni iepazīs un nodarbosies ar:

–          dažādām sporta spēlēm un stafetēm,

–          dziedāšanu un dejošanu,

–          mācīsies pozitīvas saskarsmes prasmes, analizēt savu un citu rīcību,

–          attīstīs savus talantus un prasmes,

–          attīstīs sociālās prasmes,

–          gatavos un izdos nometnes sienas avīzi.

Viena diena nedēļā ir paredzēta kāda muzeja vai izstādes apmeklēšanai (Brīvdabas muzejs, Dabas muzejs, Zooloģiskais dārzs, un viena diena – ekskursijai ārpus Rīgas (izbrauciens uz Vidzemi – Sigulda, Turaidas pils, Līgatnes dabas takas; izbrauciens uz Kurzemi – Jūrmala, Ķemeru dabas parks).

Sākot jau ar pirmo nometnes dienu bērniem būs iespēja iepazīties ar jauniem draugiem, attīstīt savas fiziskās sējas, garīgās (taisnīgumu, ticību sev, godīgumu, labestību u.c.) un sociālās prasmes (sadarbības prasmes, patstāvību, palīdzību viens otram u.c), kas dos pozitīvu atsauci uz visu viņu turpmāko dzīvi.

Mērķa grupa un tiešie ieguvēji:

Vasara ir laiks, kad bērniem ir daudz brīva laika, bet vecākiem ir jāstrādā un viņiem rodas problēmas ar to, kur atstāt savu bērnu un kā viņu nodarbināt. Dienas nometnes ir laba alternatīva vecākiem, kuriem nav kas vasarā pieskata bērnu – nav iespējams aizsūtīt bērnu uz laukiem, vai arī nav tik lielu finansiālu iespēju, lai bērns varētu piedalīties diennakts nometnēs.

Lai jau no agras bērnības novērstu bērnu vēlmi klaiņot pa ielām aiz bezdarbības, esam izveidojuši dienas nometni, kurā bērni tiks iesaistīti gan fiziskās, gan izglītojošās nodarbēs, kas vispusīgi palielinās viņu prasmes, spējas un zināšanas. Nometnes laikā bērni iemācīsies lietderīgi, radoši un interesanti pavadīt brīvo laiku, pilnveidojoties gan garīgi, gan fiziski. Arī vecāki jūtas drošāk, zinot, ka neatstāj bērnu vienu pašu mājās bez uzraudzības.

Bieži vien vecāku laika trūkuma dēļ bērniem netiek pievērsta nepieciešamā uzmanība, tāpēc bērni atrodas uz ielām, vai arī nelietderīgi izmanto savu brīvo laiku skatoties televizoru vai spēlējot datorspēles.

Iesaistot bērnus mūsu nometnē, mēs viņus pasargājam no klaiņošanas pa ielām, noziedzības un datoratkarības.

Mērķa grupa ir musu skolas un mikrorajona bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

Tiešie ieguvēji:

–          strādājošo vecāku bērni, kas pilnvērtīgi pavada savas vasaras brīvdienas;

–          sabiedrība kopumā – ieliekot pamatus bērniem par veselīga un sportiska dzīvesveida nozīmi viņu turpmākajā dzīvē.

Nometnes mērķi un uzdevumi

Dienas nometnes darbības mērķis ir radīt dalībniekiem labvēlīgus apstākļus veselības nostiprināšanai un organizēt atpūtu vasaras brīvlaikā attīstot radošo un intelektuālo personības potenciālu, individuālās spējas un dotības, radošo aktivitāti, ievērojot personīgās intereses, noslieces un spējas.

Nometnes apakšmērķi ir:

–          veicināt radošas, atvērtas, pozitīvi noskaņotas, komunikablas, fiziski attīstītas personības izaugsmi;

–          veicināt intelektuālas personības veidošanos, attīstīt bērnu spējas sadarboties, saglabājot un attīstot daudzpusīgi savu personību, kā arī veicināt radošas, atvērtas un komunikablas personības;

–          attīstīt prasmi darboties grupā, radot pārliecību par savām spējām;

–          novērtēt katra bērna individuālās spējas un integrēt viņus kopējās nodarbībās;

–          paaugstināt bērnu vispārējo fiziskās sagatavotības, kā arī kultūras un izglītības līmeni.

Nometnes uzdevumi:

–          radīt apstākļus dažādu radošu ideju realizēšanas iespējām;

–          attīstīt fiziskās un garīgās īpašības;

–          organizēt darbu grupās, nodrošinot pozitīvu atmosfēru un radot sadarbošanās nepieciešamību dalībnieku starpā;

–          dot bērniem iespēju darboties individuāli, pāros, grupās, piedalīties konkursos, pārgājienos, sporta sacensībās;

–          veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Paredzamais rezultāts

–          bērni būs lietderīgi pavadījuši savas vasaras brīvdienas, papildinājuši savas zināšanas un ieguvuši jaunus draugus;

–          pēc nometnes bērni būs kļuvuši zinošāki, atraisītāki un draudzīgāki;

–          tiks attīstīti un pilnveidoti bērnu talanti, celta viņu pašapziņa;

–          organizatori būs guvuši lielāku pieredzi šādu nometņu organizēšanā, kas būs par pamatu šādas dienas nometņu tradīcijas turpināšanai ik gadu.

 

INTERESANTĀKO AKTIVITĀŠU APRAKSTI:

 

RĪTA APLIS un DIENAS NOSLĒGUMA EMOCIJU APLIS

6 nodarbībās izmantotie rotaļu elementi

Nodarbības laiks (1 stunda)

NODARBĪBA/

PASĀKUMS

(nodarbības ilgums,

bērnu skaits)NODARBĪBAS/ PASĀKUMA MĒRĶIS

UN UZDEVUMINODARBĪBĀ/

PASĀKUMĀ

PIELIETOTĀS

METODESNODARBĪBAS/ PASĀKUMA

ĪSS SATURA APRAKSTSNEPIECIEŠAMAIS

INVENTĀRS, MATERIĀLIRĪTA APLIS

un

DIENAS

NOSLĒGUMA

EMOCIJU APLIS

/dienas gaitas

izklāsts/Paaugstināt bērnu ar motivāciju savu laiku pavadīt aktīvi, lietderīgi – radošā, pozitīvā vidē.

Veicināt bērnu un jauniešu

garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību.

Aplis ir kā koncentrēšanās vieta labam darbam, kā jūtu stiprināšana.

Radīt bērniem sadraudzību

veicinošu vidi.

Bērnus ieinteresēt aizrautīgām spēlēm un nodarbībām nometnes laikā.

Attīstīt sadarbības, komunikācijas prasmes.

Veikt situāciju analīzes, mācot viņiem sadarbības, konfliktrisināšanas, jūtu

pārvaldīšanas prasmes;Rotaļu elementi, kas

tiks saistīti ar konkrētās dienas notikumiem, bērnu

emocijām.

Situāciju izspēles.Nometnes himnas

sacerēšana.

Pārrunas par dienas,

izjūtām.

Nodarbības tiks

organizētas dabā, kā arī

telpā.

Telpu izkārtojums tiks

variēts.Filcbumbas (krāsainas,

pildītas ar dažādiem

materiāliem).

Krāsainas lapiņas

(piezīmju, kā arī A-4

formāta).

Flomāsteri.

Mūzikas atskaņotājs.

Foto aparāts.Pulciņš „Plastilīna vara”

Mērķis:  Veicināt dalībnieku radošo spēju attīstību vizuāli lietišķajā mākslā, paaugstinot bērna pašapziņu.

 

Uzdevumi:

 1. Attīstīt dalībnieku loģisko un radošo domāšanu.
 2. Veicināt nepieciešamību pēc patstāvīgas darbības.
 3. Radīt iespēju prasmes un zināšanas izmantot radošā procesā.

Ģeometriskas formas un figūras

Kontūru zīmēšana ar plastilīna lodītēm, desiņām

Figūriņas pēc izvēles  izveidošana

Bareljefs „Pūce”

Figūriņas „Kundzīte” apgleznošana

Veidojumu apgleznošana

Dalībnieku darbu izstādePlastilīns, sāļā mīkla,  krāsas, otiņas, ūdens emulsijaPulciņš „Teātra ābece”

Programmas īstenošanas mērķi:

–          rosināt interesi par valodas daudzveidību

–          pareizas un izteiksmīgas runas attīstīšana

–          iepazīstināt  ar teātra mākslas pamatelementiem

–          sniegt priekšstatus par tautas kultūru un tradīcijām.

 

Programmas īstenošanas uzdevumi:

 1. papildināt bērnu aktīvo un pasīvo vārdu krājumu
 2. veidot bērniem  prasmi pielietot vienkāršākos izteiksmes līdzekļus, mācīt atdarināt pasaku personāžu raksturīgākās kustības un skaņas
 3. veidot prasmi pielietot nepieciešamo intonāciju, mīmiku, pantomīmiku
 4. aktivizēt bērnu vārdu krājumu, pilnveidot skaņu kultūru, intonāciju izvēli un dialogu un monologu veidošanu
 5. pilnveidot sociālās prasmes un iemaņas
 6. iepazīstināt bērnus ar teātra veidiem (leļļu teātris, bērnu teātris, muzikālais teātris u.c.)
 7. Izmantojot dažādus teātra veidus, izteiksmes līdzekļus, patstāvīgo, teatrālo darbību,  pilnveidot bērnu valodas prasmes
 8. Bērnu runas mākslas pilnveidošana;
 9. Izrāžu iestudēšana pēc pasaku motīviem
 10. Prasme izmantot izteiksmes līdzekļus: mīmiku, intonāciju, žestus u.c.
 11. Vārdiskās metodes – saruna, pārruna, apraksts, daiļliteratūra, folklora.
 12. Uzskates metodes – attēlu demonstrēšana, mācību tehnisko līdzekļu izmantošana.
 13. Praktiskās metodes – darbības ar priekšmetiem, rotaļlietām, didaktiskās spēles un vingrinājumi.
 14. Rotaļu metodes- pirkstiņrotaļas, muzikālās, dramatizācijas, lomu, radošā un kustību rotaļas.

 

 

I  Viktorīna „Ko es zinu par teātri”

II  Teātra ābeces izzināšanas aspekti – mīmika, valodas, valodas iesildīšana, ātrrunāšana.

III Dragunska stāstu lasīšana lomās

Maskas, kostīmi, rekvizīti

I  Teātra ābeces izzināšanas aspekti:

– mīmika (darbs spoguļa priekšā),

– valodas iesildīšana (teksta lasīšana ar dažādu intonāciju),

–  ātrrunāšana

II  Sarunas par A. S. Puškinu.

III Sagatavošanās A.S. Puškina pasaku izvilkumu teātralizēšanai, lomu sadalīšana.

 

I  Teātra ābeces izzināšanas aspekti:

– mīmika (darbs spoguļa priekšā),

– valodas iesildīšana (pasakas „Namiņš” lasīšana ar dažādu intonāciju),

–  ātrrunāšana „Polikarpa loms – trīs karūsas, trīs karpas”

II A. S. Puškina dzejoļi par dabu.

III A.S. Puškina pasaku izvilkumu mēģinājums.

 

I  Teātra ābeces izzināšanas aspekti:

– mīmika (darbs spoguļa priekšā),

– valodas iesildīšana (pasakas „Kukulītis” lasīšana ar dažādu intonāciju),

–  ātrrunāšana.

Pulciņš „Papīra plastika. Origami”

 

Programmas īstenošanas mērķis: Veicināt dalībnieku radošo spēju attīstību, paaugstināt bērnu pašapziņu.

 

 

Uzdevumi:

 1. Attīstīt dalībnieku loģisko un radošo domāšanu.
 2. Veicināt nepieciešamību pēc patstāvīgas darbības.
 3. Radīt iespēju prasmes un zināšanas izmantot radošajā procesā

 

II  Saruna par tēmu

–          Mīklas

–          Interesantas ziņas par dzīvniekiem

–          Bērnu stāsti

III  Veidojuma izgatavošana

–          Darbs grupā, palīdzība draugam

–          Tehnoloģiskās kartes lasīšana

–          Patstāvīgs darbs

IV  Veidojuma noformēšana

–          Darba analīze

–          Darbs ar krāsām

–          Apspriešana grupā

–          Radošs darbs

V  Darbu izstāde

–          Kas ir īpaši paveicies?

–          Par ko vēl ir jāpadomā?

VI  Kolektīva spēle

–          Iepazīšanās „Sniega bumba”

–          „Zinu tikai es”

–          Ātrrunas skaitāmpantiņu mācīšanās

–          Spēle „Vilks un pīles”

–          „Taureņa lidojums” – dejas kustību apgūšana mūzikas pavadījumā

–          Spēle „Zivtiņas dīķī”

Veidojumi:

Mājas dzīvnieki: kaķis, suns

Putni: Pūce, vārna, balodis, pīle

Zvēri: Lapsa, vilks

Kukaiņi,

Taurenis,

Zivis

Papīrs, (dažādas krāsas), šķēres, līme, diegi”Sporta spēļu” pulciņš

 

Pulciņa darbības mērķis: attīstīt dalībnieku fiziskās spējas un sadarbības prasmes.

 

Uzdevumi:

 1. Apmācīt dalībniekus dažādos sporta veidos.
 2. Izkopt un pilnveidot prasmi strādāt komandā.
 3. Sekmēt pašizpausmes spējas.

Bumbas vadīšana un nodošana stāvot uz vietas

Bumbas vadīšana kustībā

Bumbas mešana grozā

Stafetes ar basketbola bumbu

Instruktāža darbībām ar basketbola bumbu

Bumbas piespēle

Volejbola bumbas piespēle no augšas un uzņemšana no apakšas

Volejbola un basketbola bumbasPulciņš „Ainavas dizainers”

 

Programmas īstenošanas mērķis:

Radīt un pilnveidot dalībnieku interesi par dabas sistēmu un procesu pētīšanu, veidojot dalībniekos izpratni par dabas norišu daudzveidību un vienotību, lai sekmētu labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā un uzlabošanā.

 

Uzdevumi:

 1. Attīstīt dalībniekos pētnieciskās prasmes,
 2. Veidot izpratni par likumsakarībām dabā,
 3. Sekmēt labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā, ilgtspējīgā attīstībā un uzlabošanā.

 

Vienkārši eksperimenti

 1. Dabas un cilvēku mijiedarbība. Daba, tās nozīme cilvēku dzīvē. Dabas sastāvdaļas un ekosistēmas.
 2. Flora. Dažādība apkārtējā teritorijā. Raksturīgākās sugas. Pielāgojumi apkārtējai videi. Funkcijas. Pavairošana.
 3. Fauna. Dažādība apkārtējā teritorijā. Raksturīgākās sugas. Pielāgojumi apkārtējai videi, funkcijām.
 4. Es vidē. Veselīgs dzīves veids.
 5. Vides aizsardzība. Vides sakopšana. Ūdens un  augsnes aizsardzība.
 6. Puķu dobes izveide pie skolas.

Plānotie rezultāti

Pulciņa programmas apguves rezultātā dalībnieki:

 1. Attīsta pētnieciskas prasmes un vēlmi pētīt.
 2. Izprot galvenās likumsakarības dabā un dabā notiekošo procesu saistību ar ikdienas dzīvi.
 3. Prot pielietot apgūtas zināšanas un prasmes sadzīvē.
 4. Apzinās vides saglabāšanas nepieciešamību un prot apgūtās prasmes izmantot apkārtējās vides uzlabošanā.

 

Ievads. Ainavas dizains. Ekskursija uz parku. Iepazīšanās ar ainavas kompozīcijām parkā skolas tuvumā.

Ainavas kompozīcijas noteikšana parkā pie skolas. Lauka iezīmēšana.

Laukuma sagatavošana krūmāju stādīšanai. Dekoratīvo krūmāju un viengadīgo ziedu stādīšana.

Dekoratīvo krūmāju un viengadīgo ziedaugu iestādīšana. Dekoratīvo stādu kopšana.

Dekoratīvo stādījumu kopšana.

 

Ainavas kompozīcijas rasējums, mietiņi, virve iezīmēšanai, lāpstiņas.

Ainavas kompozīcijas rasējums, lāpstiņas, zeme, lineāls, stādi, sēklas.

Lejkannas

Fotoaparāts

Pulciņš „Jaunais korespondents”

 

Programmas īstenošanas mērķi

 1. Veicināt dalībnieku ētisko, estētisko, morālo, garīgo un dvēselisko attīstību.
 2. Rosināt iztēli, fantāziju, analītiskās spējas, personības individuālos meklējumus.
 3. Veicināt personības veidošanos, attīstīt pārliecību par savām spējām.
 4. Nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Programmas uzdevumi:

 1. Attīstīt dažādu vecumu jauniešos fantāziju un tēlaino domāšanu.
 2. Izzināt dažādus informācijas veidošanas, glabāšanas un publiskošanas paņēmienus.
 3. Izzināt un apgūt dažādus žurnālistikas prasmes un iemaņas.
 4. Stiprināt pulciņa dalībnieku kā indivīdu pašapziņu un konkurētspēju.
 5. Apgūt saskarsmi, strādājot individuāli, pārī un grupā, paļaujoties uz sevi un citiem.
 6. Iemācīt atbildību par sev uzticētajiem uzdevumiem, izteikto un rakstīto vārdu.
 7. Attīstīt dalībniekos ētisku un mākslinieciski vērtējošu attieksmi pret savu un citu rakstīto.

 

Preses centra darba mērķi un uzdevumi.

Pienākumu sadalīšana. Ievadnodarbība.

Informatīvie žanri (informācija, piezīmes,  intervija, reportāža, hronika, atskaite, raksts, apraksts, socioloģiskā aptauja)

Skolas sienas avīze. Skolas sienas avīzes veidi.

Noformēšanas praktikums. Ilustrācijas māksla. Prasības sienas avīzes noformēšanai. Šrifti. (Ekskursija, darbs datorklasē)

Tēmas nostiprināšana. Viktorīna par tēmu „Es – jaunais korespondents!”

Darbs pie sienas avīzes tematiskā numura izdošanas.

 

Pildspalvas, zīmuļi, lineāls, flomāsteri, krāsas, vatmans (A2 formāts), fotoaparāts, bloknts