Документы

Audznināšanas darba izvērtejums 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021.m.g.

Pašvērtējuma ziņojums 2020

Pašvērtējuma ziņojums 2018

Attīstības plāns

Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas kārtība

Mācību programmas

Skolas darba plāns 2020./2021.m.g.1.semestrim

Skolas darba plāns 2019./2020.m.g.1.semestrim

Skolas darba plāns 2019./2020.m.g.2.semestrim

Darba drošības un aizsardzības noteikumi

Elektroniskā žurnāla lietošanas kārtība

Iesniegumu izskatīšanas kārtība

Izglītojamo pašpārvaldes veidošanas un darbības kārtība

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kartība

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība neattaisnoto stundu kavējumu novēršanai

Kārtība par mācību stundu sarakstu

Kārtība kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Kārtība kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību ja tiek kostatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Kārtība, kādā tiek nodrošināta pirmās palīdzības sniegšana izglītības iestādē

Klases audzinātāju darba kārtība

Pagarinātās dienas grupas reglaments

Privātās vidusskolas „Templum” Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Privātās vidusskolas „Templum” iekšējās kārtības notekumi

Privātās vidusskolas „Templum” skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Privātās vidusskolas „Templum” metodisko darba grupu kārtība

Privātās vidusskolas „Templum” Pedagoģiskas Padomes reglaments

Privātās vidusskolas „Templum” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

Privātās viduskolas „Templum” nolikums

Rīgas privātās vidusskolas “Templum” izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Skolas padomes reglaments

Darba drošības un aizsardzības noteikumi

Elektronisko dokumentu aprites kārtība

Ētikas kodekss

Audzināšanas programmas vadlīnijas 2018. / 2021. g.