Dokumenti

Kārtība, kādā tiek nodrošināta pirmās palīdzības sniegšana izglītības iestādē

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kartība

Darba drošības un aizsardzības noteikumi

Kārtība par mācību stundu sarakstu

Pagarinātās dienas grupas reglaments

Privātās vidusskolas „Templum” Pedagoģiskas Padomes reglaments

Skolas padomes reglaments

Klases audzinātāju darba kārtība

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek kostatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Kārtība kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Izglītojamo pašpārvaldes veidošanas un darbības kārtība

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Iesniegumu izskatīšanas kārtība

Privātās vidusskolas „Templum” metodisko darba grupu kārtība

Elektronisko dokumentu aprites kārtība

Elektroniskā žurnāla lietošanas kārtība

Ētikas kodekss

Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas kārtība

Kārtība neattaisnoto stundu kavējumu novēršanai

Privātās vidusskolas „Templum” iekšējās kārtības notekumi

Privātās vidusskolas „Templum” Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Privātās vidusskolas „TEMPLUM” attīstības plāns 2022./2023.-2024./2025. mācību gadam

Audzināšanas programmas 2021.-2024. gadam.

Privātās vidusskolas „Templum” nolikums

Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība

Pašnovērtējums 2022

Pašnovērtējuma ziņojums

Skolas darba plāns 2022./2023.m.g. 1.semestrim

Skolas darba plāns 2022./2023.m.g. 2.semestrim